СТАТУТ ПРИ ОСНИВАЊУ АКАДЕМИЈЕ

 

ПРЕДХОДНИ НЕВАЖЕЋИ СТАТУТ

У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  Скупштини удружења Европске академије наука, иновација и одрживог развоја, одржаној дана 21. 11. 2013.  у Београду, у сали Научно меморијалног центра „Патријарх Јосиф Рајачић“, усвојен је овaj

СТАТУТ

Удружења

ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, ИНОВАЦИЈА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

Члан 1. 

Удружење: ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, ИНОВАЦИЈА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

 (у даљем тексту: Академија), је невладино и непрофитно удружење, које организује, развија и подстиче иновативно-научно истраживачки рад и даје стручни, научни и конкретан допринос у области научно-истраживачког рада, одрживог развоја, енергетске ефикасности, предузетништва и иновативног стварачаштва, а основано је на неодређено време ради остваривања својих циљева.        Циљеви удружења 

  Члан 2.                         

                                                                             

Циљеви Академије су:

 • Основни циљ је доприносити својим научним, истраживачким, иновативним, креативним и едукативним активностима  и остварењима развоју Србије као иновативног друштва заснованог на знању, те имплементацијом примењивих истраживања идеја, открића и патената у производњу и друштво давати конкретан допринос јачању њене конкурентне привреде и социјалне стабилности;
 • предлагати и доприносити стварању научних примењивих истраживачких пројеката стваралачког амбијента и потстицати одржив развој, енергетску ефикасност, иновативни развој нових производа и технологија, те потстицати предузетништво и стварати услове и усмеравати активности у правцу уважавања стваралачке енергије, знања и иновативне памети;
 • доприносити својим предлозима и конкретним пројектима, идејама, проналасцима, открићима и патентима, самостално и у сарадњи с другим научним институцијама, те вршити едукацију грађана, а посебно ђака, студената деце и младих о начину и значају иновирања, предузетништва и заштите интелектуалне својине и  животне средине;
 • организовати и потстицати научне, креатине и иновационе снаге  у правцу подршке одрживом развоју, енергетској ефикасности, очувању животне средине и реализацији иновационих пројеката  који могу бити брзо примењиви и обезбеђују запошљавања и доприносе бржем подизању укупног стандарда грађана и укључивању наше привреде на конкурентским основама у европско и друга тржишшта;
 • успоставити чврсту и конкретну везу са научним институцијама, САНУ, институтима, факултетима, те  институцијама друштва и држасвним органима, заводима и привредним субјектима, коморама и удружењима послодаваца те међународним организацијама и институцијама сличне или исте делатности;
 • максимално се залагати за заштититу научних дела и других елемената интелектуалне својине и стварати услове за доминацију знања и вредности иновационог стваралаштва;
 • залагати се да Академија постане место питања и одговора и да доприноси својом угледом, знањем, сусретљивости и научним ауторитетом  валоризовању и промоцији науке, одрживог развоја, енергетске ефикасности и свеколиког стваралаштва. 

Област остваривања циљева Академије 

Члан 3. 

Удружење (Академија) сe оснива ради остваривања циљева у области: науке, технике, уметности, спорта, одрживог развоја, енергетске ефикасности, иновација, економије, маркетинга, предузетништва, едукација заштите животне средине и других видова креативног деловања

Активности и задаци Академије

Члан 4. 

Ради остваривања својих циљева Академија ће да предузима следеће активности:

 • да препозна, окупи, огрганизује, едукује, верификује и унапреди научно-истраживачки рад и иновативне капацитете, не само из подручја технике и технологије, него и других научно-примењивих, развојно-афирмативних и иновативних подручја, те да се залаже за  повољнију, бољу, савременију и сврсисходнију модернизацију постојећег научног, истраживачког, проналазачког, стимулативног, образовног и верификационог система, те система  вредновања и награђивања, научника, иноватора, уметника и спортиста у целини;
 • да конкретним доприносом и јавним наступом свога чланства ствара реалну основу, позитивну и креативну стваралачку климу, и да употребом знања, умности и надареност наших људи ствара угођај задовољства и вере у властиту памет спремну да нас узвиси.да промовише и развија свест о потреби усмеравања нашег индивидуализма на поље креативне науке, предузетништва и свих облика стваралаштва и да и тај наш индивидуализам, понос и традиционалност претворимо у континуитет стваралачаког иновативног друштва окренутог ка будућности;
 • да се залаже за популаризовање науке, одрживог развоја, енергетске ефикасности, иновативних остварења и вере у себе кроз друштвену верификацију и уздизање науке и научника, као и иновативних ствараоца на заслужену друштвену лествицу;
 • да оспособљавамо Академију као лидера и трајног научно-иновативног партнера, у оквиру научно-технолошког и иновационог система, оспособљеног за систематско потстицање, изучавање, стварање, праћење и унапређење основних развојних и иновационих процеса у земљи и савременом свету са правно-економског, техничко-технолошког и културно-социјалног аспекта и да научне и стручне капацитете Академије усмеримо и оспособимо да постану међународни конзултант за иновативно стваралаштво и да постане елитни бренд српске примењене и иновативне науке и памети, те да буде примамљива за учлањење домаћим и светским великанима науке и инопвативних остварења;
 • да Академија подстиче своје чланство и научне и иновативне потенцијале друштва за јачање, развијање и остваривање апликативног знања у проначлазаштву, иновацијама, уметности и спорту, те њихов пренос у друштво преко сарадње с
 •  привредом, коморама, агенцијама, државом, научно-истраживачким институцијама, факултетима, националном мрежом технолошких центара, инкубатора, појединаца и других субјеката развоја националног научног и иновационог система;
 • да прикупља и обрађује стручну литературу,  издаје и објављује књиге, часописе и друге публикације о питањима која се односе на науку, одржив развој, енергетску ефикасност, проналазаштво, предузетништво и заштиту интелектуалне својине и животне средине, у складу са законом;
 • да анализира и предлаже стварање научног, иновативног и образовног амбијента, модерних подстицајних предузетничких и иновационих прописа, организација, институција и агенција спремних и оспособљених да наш научни и проналазачки ниво приближе европским достигнућима и тржиштима како би доприннели приступању ЕУ.
 • да подстиче и организује сама или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, конференције, изложбе, промоције, креативне радионице и друге облике едукације и оспособљавања проналазача, предузетника и менаџера, а поготово младих талентованих људи у области науке, иновација,одрживог развоја, енергетске ефикасности, предузетништва, уметностии, спортас и нтелектуалне својине, те заштите животне средине и да развија љубав према стваралаштву, поготово код деце и омладине, те да јача одговорност према створеном и да подстиче разумевање, толерантност и уважавање ствараоца, те да подстиче и развија научну критику;
 • да доприноси својим укупним активностима, предлозима, сугестијама и научно-истраживачким, едукативним и проналазачким радом и делом  стварању правног оквира и укупног амбијента за развој друштва заснованог на знању и његове препознатљивости, имплементације и повезаности са субјектима у земљи, ЕУ и свету;
 • да се залаже да се омогући свима који се занимају за науку и напредак економије и друштва и који имају нове идеје да их могу неометано представити јавности, валидно проверити, верификовати, употребити и реализовати на тржишту;да се залаже  да се по мери садашњих и надолазећих потреба и ресурса успешно научно и стваралачки делује у условима тржишног надметања у складу с потпуном интегрисаношћу у Европску Унију Републике Србије;
 • да омогући заинтересованим који испуњавају услове да се натјечу за пријем и да буду примљени у Европску академију наука и иновација, те да могу да користе знања наших чланова као мултидисциплинарног тима спремног да своје знање понуди националном стваралаштву;
 • да доприноси стварања амбијента за развој научно-иновативног рада на свим нивоима организовања и стваралаштва, а посебно у образовном систему кроз увођења елемената иновативне креативности у школске уџбенике и друге књиге;
 • да се залаже за  повољнију, бољу, савременију и сврсисходнију модернизацију научно-истраживачког рада постојећег проналазачког, стимулативног, образовног и верификационог система, те система  вредновања и награђивања проналазача и иноватора у целини
 • да кроз програме организовање и деловање Клуба талената и иновативних умова, или Едукативни центар, ако га Управни одбор формира утиче на међусобна упознавања, дружења, оспособљавања, едуковања и  развој креативног мишљења научника, иноватора и других стручњака, с посебним освртом на ученике и студенате, којима ће с пуном подршком Клуба у техничкој изведби корисних идеја, омогућавати припрему и реализацију идеја, путем креативних радионица, сајмова и салона, новостворених решења и прототипова, пријава патената и промоција предузетништва и пласмана на тржишту.
 • да се залаже за развој темељен на властитим ресурсима и обновљивим енергијама уз ширење упорабе комуникацијских и информацијских технологија те одрживе употребе привредних ресурса и друштва темељеног на интелектуалном капиталу које мора тежити остварењу здраве економије;
 • да се бави промоцијом научних и иновативних остварења наших и других чланова на домаћим и међународним скуповима изложбама и салонима науке и  иновација, награђивањем научних и иновативних дела и  пласманом награђених иновација и производа;
 •  да своје задатке остварује нестраначки, мирним, демократским поштеним, стручним и ефикасним путем у циљу изградње иновативно-проналазачке свести у служби укупног побољшања квалитете живота и средине.

Назив и седиште Академије 

Члан 5.

Назив Удружења је:

ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА,  ИНОВАЦИЈА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА,

Назив на енглеском језику је: European Academy of Science, Innovation and Sustainable Development

Скраћени назив је:  ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА 

Седиште Академије је: Београд, Краља Милана 60.

Академија своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 6. 

Академија има домаће (дописне и редовне), почасне и иностране чланове и чланове Клуба иновативних умова и Едукативног и креативног клуба, Клуба одрживог развоја и енергетске ефикасности, ако их Управни одбор оснује.

Члан 7. 

Члан Удружења (Академије)  ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА ИНОВАЦИЈА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА може да буде  лице које испуњава врло захтевне услове прописане Правилником о пријему чланова Академије, односно које има високе научне резултате и иновативне пројекте, патенте или друга иновативна остварења у примени, на основу којих је стекло значајан углед у земљи ли иностранству,  и које прихвата циљеве Удружења и Статут, и које поднесе пријаву-молбу за учлањење односно за назив нашег академика Управном одбору Удружења. Пријем чланова на предлог Председника и Ментора, по приступној беседи кандидата, врши Управни одбор, а верификује Скупштина, а пријем врши ако за предлог гласа двотрећинска већина присутних чланова.

За редовног члана Академије може бити примљен истакнути научник, истраживач, иноватор или проналазач или уметник или спортиста чији резултати подразумевају оригиналну и примењену новост на основу које је стекао домаће или међународно цитирање или примењив патент, или високо достигнуће које му је дало посебан уважен и профитабилан положај на тржишту и посебан углед у земљи и иностранству.

За дописног члана Академије може бити примљен истакнути научник, истраживач или иноватор-проналазач, уметник или спортиста, који се истиче у научном или иновативном стваралаштву новог и примењивог техничко-технолошког, организационог или другог решења и због тога ужива поверење и углед;

За почасног члана може бити изабран и проглашен истакнути научник у иновативном стваралаштву или лице које је својим залагањем и угледом знатно допринело развоју проналазаштва и иновативне делатности или подршци и угледу Академије.

За иностраног члана Академије може бити изабрано лице чији су научни или иновативни резултати значајно допринели развоју или примени науке или стваралаштва у нашој земљи или свету уопште, те које је допринело јачању угледа наше Академије у његовој земљи или свету.

Колективни чланови могу да буду, удружења, институти, факултети и привредни субјекти који имају посебне заслуге у иновативном стваралаштву, они стичу колективну повељу или диплому, која гласи на име фирме, а у Скупштини су заступани по свом члану кога сами делегирају Овако делегиран члан има право једног гласа. 

Одлуку о пријему у чланство на предлог Управног одбора врши Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Председник Академије има дискреционо право примити два члана Академије годишње, али о том мора обавестити Скупштину на првој седници и затражити верификацију члана. Дописног, иностраног или почасног члана може на предлог председника Академије примити и Управни одбор и о одлуци обавестити Скупштину и предложити верификацију члана. Даном приступања тј. избора примљени члан, као и други редовни чланови добива титулу академика, одређеног статуса Европске академије наука иновација и одрживог развоја, исказницу и ленту,те има сва права и обавезе као и остали раније примљени чланови Академије. 

Права обавезе и одговорност чланства Академије

Члан 8. 

Члан Академије је дужан да:

 • активно и равноправно с другим члановима учествује и доприноси остваривању личних и заједничких циљева и статутарних одредби  Академије, те да о свом раду подноси једном годишње пимени извештај председнику Академије или Управном одбору;
 • испуњава одговорно и на време преузете обавезе и подноси извештаје о активнностима;
 • се бави научним, истраживачким и иновативним радом и да његови резултати буду у функцији безбедног развоја човечанства, очувања здравља и околине;
 • плаћа чланарину и уредно извршава своје друге приступне и редовне финансијске обавезе;
 • да чува тајност својих и туђих научних открића и иновативних остварења у оквиру прописа и Закона;
 • у јавном раду и животу чува моралност, јединство, толерантност, етику струке и да се залаже и доприноси очувању угледа Академије и реализације њених циљева и програма те да обавља и друге послове које му повери председник Академије, генерални секретар или Управни одбор;
 • да по престанку чланства и укидању добивене титуле изврши примопредају. 

Члан Академије има право да:

 • саопштава резултате научних и других истраживања и својих открића Академији;
 • захтева научну или стручну оцену и верификаљцију свог дела од Академије;
 • захтева подршку при промоцији остварења и имплементацији свог проналаска;
 • помаже у научном  раду и иновативном остварењу својим колегама и члановима Клуба иновативних умова и Едукативног и креативног клуба талената, ако га Управни одбор оснује, а посебно ђака, студената, жена и мушкараца у оквиру својих специјалности;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Академије;
 • бира и да буде биран у органе и тела Академије;
 • да се предеставља чланом Академије и титулом академика Европске академије наука иновација и одрживог развоја;
 • редовно учествује у раду одговарајућих органа и тела Академије, те да даје допринос општем добру, кроз пласман знања и иновативних открића у оквиру Академије и шире, те да редовно плаћа чланарину;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Академије.                                                   

Члан 9.

Право предлагања кандидата за пријем у Академију имају, председник Академије, Управни одбор и одељења Академије, те институти, факултети, иновационо-развојни центри, удружења проналазача, коморе, привредне организације и др. субјекти. Предлог мора бити образложен, а поступак пријема регулисан Правилником који доноси Скупштина Академије. Новопримљеном члану уручује се повеља или диплома о пријему, чланска легитимација-исказница и лента а у перспективи медаља, чији облик утврђује Управни одбор на предлог председника Академије

Члан 10.

Чланство у Академији, је добровољно, часно и почасно, узвишено и признато, а самим тим и одговорно. Чланови Академије добивају и титулу академика Европске академије наука иновација и одрживог развоја, што их узвисује на највиши ниво иновативних ствараоца, али и обавезује да перманентно стварају и развијају и доприносе личном угледу и развоју Академије. Редовни члан Академије сноси и највећу одговорност за углед и рад Академије и треба да служи примером и да сваке године доставља извештај о свом раду у писменом облику Председнику Академије или Управном одбору, а у случају да нарушава углед и дуже од године дана показује пасивност и не извршава своје обавезе предвиђене овим Статутом, правилницима и одлукама органа и тела Академије, Председник или Генерални секретар Академије, или било који други члан Академије дужни су покренути поступак утврђивања разлога повреда аката и позвати члана да образложи свој однос. У случају неоправданости и нерегулисања обавеза и чланарине  дужни су предложити доношење  одлуке Управном одбору за распоред таквог члана међу дописне чланове и укинути му титулу академика-редовног члана и доделити титулу дописног академика и члана на његов трошак.  Уколико и даље након годину дана, као дописни члан и академик, не показује интерес и не одазива се неоправдано на позиве Академије председник или генерални секретар, или председник Управног одбора дужни су покренути поступак искључења из Академије и разрешити га титуле односно звања Академика и јавно објавити у средствима информисања да није овлашћен се представљати у јавности као академик, односно члан Академије. Академија може донети одлуку да му остаје титула академика, ако тако Скупштина одлучи. Дописни члан који не испуњава своје обавезе дуже од две године биће упозорен, а након неприхватљива образложења разрешен дужности и иискључен из Академије и одузета му титула академка, а о томе обавештена јавност. Чланство у Академији престаје по, вишој сили, неактивношћу, не плаћањем чланарине или неодговорношћу-искључењем или личним захтевом члана. Чланство на лични захтев може да престане ако је члан измирио све обавезе према Академији.  Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, а изузетно и Управни одбор, уз право жалбе Скупштини, а у случају личног захтева или смрти члана, Председник у писменом облику. Скупштина и Председник Академије могу донети Одлуку да се о разлозима искључења не обавести јавност путем јавних гласила и сајта Академије, ако је то штетно за Академију. 

Унутрашња организација 

Члан 11. 

Академија ће своју унутрашњу организацију број и састав Одељења и Клубова, уредити према својим потребама и програму рада Правилником о унутрашњој организацији, који је дужна донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Органи Академије 

Члан 12. 

Органи Академије су Скупштина, Управни одбор, Председник Академије и Надзорни одбор.

Скупштина Академије 

Члан 13. 

Скупштину Академије је највиши орган Академије, а чине је сви његови редовни и дописни чланови,  док инострани, почасни и чланови Клубова, бирају из својих редова по једног представника у Скупштину с правом гласа.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Скупштину сазива и с њом руководи председник Академије који је уједно и председник Скупштине, а у случају дуже спречености председник Управног одбора. Председник може сазвати седницу и чешће ако за то има оправданих разлога. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, а обавезно на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже председнику Скупштине. Ванредна се скупштина мора сазватиу року од 30 дана од дана подношења захтева.

Председника Скупштине бира Скупштина из својих редова чланства. Мандат председника траје пет година. Скупштина бира из редова чланства и четири потпредседника Скупштине и Академије, који помажу у раду председнику на мандат од 2 године с могућности продуљења. Скупштина бира Управни и Надзорни одбор Академије.

Председника Скупштине замењује у случају његове спречености председник Управног одбора, или један од потпредседника кога он одреди. Скупштина се сазива, писаним позивом и обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда најмање једном годишње.

Скупштина обавља следеће задатке:

1)      доноси план и програм рада;

2)      усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3)      усваја друге опште акте Академије;

4)      бира председника и четири потпредседника и генералног секретара Скупштине, те заступника-председника Академије.

5)      бира и разрешава чланове Скупштине, Управног и Надзорног одбора;

6)      разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора и Председника Академије;

7)      разматра и усваја финансијски план и извештај;

8)      одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

9)      додељује признања, почасне титуле и награде иноваторима;

10)  информише се о плану рада Клуба и надзире посредно њихов рад;

11)  одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству, али овај посао може да повери и Управном одебору својом одлуком. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина  редовних чланова.

Скупштина одлучује јавним гласањем већином гласова присутних чланова.

Скупштина може да одлучи да по појединим питањима гласа и тајно и да искључи јавност.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

Управни одбор 

Члан 14. 

Управни одбор је управно-извршни орган Академије, који се стара о доношењу и спровођењу циљева задатака и програма Академије који су утврђени овим Статутом и програмом.

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора, заменика председника, извршног секретара, који за свој рад одговарају председнику Управног одбора, Скупштини и Председнику Академије из њихових надлежности.

Управни одбор има задатке да:

       1) руководи радом Академије између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради   остваривања циљева Академије;

2) Предлаже и доноси план рада, организује редовно обављање делатности Академије;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке и одлуке о раду и организовању Клубова;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за, неизвршење обавеза чланова и за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења и одговара за законитост пословања Академије и својих чланова и усваја Завршни рачун.

Управни одбор, свој рад уређује Правилником, а пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Управни одбор може правилником одредити и формирати одређене одборе као помоћна тела те помоћне комисије за избор нових чланова, за награде и признања итд. 

Председник Академије 

Члан 15. 

Председник Академије се бира из редова оснивача односно редовних чланова Скупштине Академије на предлог најстаријег члана Академије. Гласање може бити јавно и тајно. Уколико се не изабере председник предложен по најстаријем члану Скупштина ће већином гласова утврдити новог кандидата за председника. Председник Академије заступа и представља Академију, стара се о извршавању одлука Скупштине, овлашћени је финансијски налогодавац, додељује признања, дипломе, медаље и сл. Извршава и друге послове  у складу са Статутом и Законом. Он је уједно и морална вертикала Академије, човек са највећим кредибилитетом, угледом и заслугама за Академију. У случају нерешеног гласања на Скупштини он има право резервног додатног гласа да допринесе доношењу одлуке. О његовом предлогу се обавезно гласа и заузима став. Председник има право покренути поступак опозива председника и чланова Управног и Надзорног одбора и дисциплинске одговорности чланова Академије. Непосредно врши надзор над радом Управног одбора и  Клубова и захтева извршење одлука. Академија има заменика председника и четири потпредседника који се бирају на предлог председника и обављају послове за које их овласти председник. Заменик кога овласти председник, замењује председника у његовим пословима. Заменик и потпредседници и Генерални секретар су за свој рад одговорни председнику и Скупштини Академије. Председник у извршењу својих задатака издаје упутства, доноси решења и изда

 Члан 16.

Генералног секретара бира Скупштина на предлог председника на мандат од пет година. Генерални секретар припрема предлоге и одлуке Скупштине и остварује везу са чланством и Управним одбором, води текуће послове и помаже председнику и потпредседницима у њиховом раду. Брине се о извршењу чланских обавеза и за  успешност координације, одговоран је Председнику и Скупштини. Обавља и друге послове која му предложи председник. Представља Академију у оквиру добивених овлашћења и конкретних задатака. 

Оделења

Члан 17. 

Оделења, се образују за једну или више развојних, иновационих и научних дисциплина. Оделења чине редовни, дописни и чланови клубова у засебном оделењу. Члан оделења може учествовати у раду више оделења. Оделењем руководи секретар оделења којег се бира из редова чланова оделења, на период од две године. Оделење на седницама разматра питања из области и делокруга рада оделења што се утврђује Правилником о раду оделења и клуба. Оделења могу формирати и Одборе као повремена тела.                                                  

  Клуб талената и иновативних умова 

Члан 18. 

Клуб талената и иновативних умоваа или Едеукативни центар организују се с циљем да окупе и помогну посебно надареним људима да што лакше реализују своје идеје и пројекте, међусобним информисањем и дружењем, те кориштењем мултидисциплинарне научне и стручне помоћи академика-чланова Академије. Поред овог клуба академија може да организује и друге клубове или центре за едукације, одржив развој и друге области. Клуб ће сaрађивати са образовним институцијама, школама и факултетима и пружати услуге иновативне едукације, семинара привредницима, школама и техничку и стручну подршку ђацима и омладини, а посебно женама. Клуб ће предлагати секретара кога ће именовати Управни одбор  Академије као и план рада Клуба. Председник Управног одбора и председник Академије врше директан надзор над радом клубова. Унутрашња организација и овлаштења, награде и обавезе клуба уредиће се Правилником о раду клуба у складу са Законом, а Правилник ће донети Управни одбор у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута и на наредној седници  обавестити Скупштину. Правилником ће се уредити и систем додела титула витеза проналазаштва, елитног проналазача и креативног ствараоца, члановима клуба.  

Заступање Академије 

Члан 19. 

Председник Академије заступа Удружење (Академију) у правном промету и има  права и дужности финансијског налогодавца. Одлуку о именовању заступника доноси Скупштина, а заступник тј. Председник може и поред заменика овластити и друго лице односно председника Управног одбора Академије да га замењује и о томе доноси посебну одлуку. Заступник Академије дужан је да се у свом раду придржава овлашћења одређеним Статутом, Законом и другим одлукама надлежног органа удружења. 

Надзорни одбор 

Члан 20.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Академије и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје двије године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

Остваривање јавности рада

Члан 21. 

Рад Академије је јаван. Председник Академије и Управни одбор се старају о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Академије, непосредно или путем, интерних публикација, сајта, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на годишњој седници Скупштине удружења(Академије). 

Члан 22. 

Ради остварења својих циљева Академија успоставља контакте и сарађује са коморама, институцијама, универзитетима, школама, развојним центрима, академијама и другим удружењима и организацијама и државним и другим  институцијама у земљи и иностранству.

Академија може приступити у савез или научно-иновациону или другу сарадњу са осталим сродним и интересним удружењима и међународним, организацијама институцијама, привредним друштвима, јавним предузећима. коморама, удружењима за иновативни и одржив развој, те школама, Универзитетима, факултетима и институтима о чему одлуку  доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средст

Члан 23. 

Академија  прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и привредне делатности за коју се региструје, те на други Законом дозвољен начин.

Академија може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области иновативне науке, као и продајом иновативних производа, прототипова насталих у поступку иновативних радионица или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Привредна делатност којом се стиче добит 

 Члан 24. 

Академија ће да прибавља средства обављајући привредну делатност : Шифра 46.90  Неспецијализована трговина на велико.

 Академија  може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Академије-удружења, укључујући и трошкове редовног рада Академије и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

  Одговорност за обавезе и штету 

 Члан 25. 

Академија одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.Чланови органа Академије одговарају солидарно за штету коју су својим деловањем проузроковали Академији, ако су ту одлуку донели грубом непажњом, осим оног члана који је своје мишљење издвојио у записнику. Одредбе овог члана примењују се и на заступника Академије у поступку надокнаде штете.

Изглед и садржина печата 

Члан 26. 

Академија има печат округлог облика промера 3,5 мм на којем је у обрубном делу исписано: ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА,  ИНОВАЦИЈА ИОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, Београд, а у другом реду мањим словима: European Academy of Science, Innovation and Sustainable Development, те у средини књига отворена с бакљом и ликом проналазача с евро звездицама.

Академија има свој амблем, знак, заставу, председничку ленту, орден и химну. Застава је европске боје неба с амблемом у средини и називом Академије на српском и енглеском језику. 

Престанак рада Академије                                                 

 Члан 27. 

Академија престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Академије у случају престанка удружења 

Члан 28. 

У случају престанка рада, имовина Академије пренеће се на  на удружење  НМЦ “Патријарх Јосиф Рајачић“ из Сремских Карловаца, (или на Музеј Патријарха Рајачића) које је основано ради остваривања сличних циљева, а услучају неприхватања од стране наведеног Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 

Члан 29.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима, а тумачењепојединих чланова вришиће Скупштина .

Члан 30.

            Овај Статут ступа на снагу даном доношења решења о прихваћања од стране АПР-а, а до тада важи стари Статут.

 

Председник скупштине Академије