Zadaci

 

ZADACI I AKTIVNOSTI

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Akademija će da preduzima sledeće aktivnosti:
• da promoviše i razvija svest o potrebi usmeravanja našeg individualizma na polje kreativne nauke, preduzetništva i svih oblika stvaralaštva i da i taj naš individualizam, ponos i tradicionalnost usmeravamo u područje stvaralačakog inovativnog društva okrenutog ka budućnosti;
• da prepozna, okupi, ogrganizuje, edukuje, verifikuje i unapredi naučno-istraživački rad i inovativne kapacitete, ne samo iz područja tehnike i tehnologije, nego i drugih naučno-primenjivih, razvojno-afirmativnih i inovativnih područja, te da se zalaže za povoljniju, bolju, savremeniju i svrsishodniju modernizaciju postojećeg naučnog, istraživačkog, pronalazačkog, stimulativnog, obrazovnog i verifikacionog sistema, te sistema vrednovanja i nagrađivanja, naučnika, inovatora, umetnika i sportista u celini;
• da konkretnim doprinosom i javnim nastupom svoga članstva stvara realnu osnovu, pozitivnu i kreativnu stvaralačku klimu, i da upotrebom znanja, umnosti i nadarenost naših ljudi stvara ugođaj zadovoljstva i vere u vlastitu pamet spremnu da nas uzvisi.da
• da se zalaže za popularizovanje nauke, održivog razvoja, energetske efikasnosti, inovativnih ostvarenja i vere u sebe kroz društvenu verifikaciju i uzdizanje nauke i naučnika, kao i inovativnih stvaraoca na zasluženu društvenu lestvicu;
• da osposobljavamo Akademiju kao lidera i trajnog naučno-inovativnog partnera, u okviru naučno-tehnološkog i inovacionog sistema, osposobljenog za sistematsko potsticanje, izučavanje, stvaranje, praćenje i unapređenje osnovnih razvojnih i inovacionih procesa u zemlji i savremenom svetu sa pravno-ekonomskog, tehničko-tehnološkog i kulturno-socijalnog aspekta i da naučne i stručne kapacitete Akademije usmerimo i osposobimo da postanu međunarodni konzultant za inovativno stvaralaštvo i da postane elitni brend srpske primenjene i inovativne nauke i pameti, te da bude primamljiva za učlanjenje domaćim i svetskim velikanima nauke i inopvativnih ostvarenja;
• da Akademija podstiče svoje članstvo i naučne i inovativne potencijale društva za jačanje, razvijanje i ostvarivanje aplikativnog znanja u pronačlazaštvu, inovacijama, umetnosti i sportu, te njihov prenos u društvo preko saradnje sa privredom, komorama, agencijama, državom, naučno-istraživačkim institucijama, fakultetima, nacionalnom mrežom tehnoloških centara, inkubatora, pojedinaca i drugih subjekata razvoja nacionalnog naučnog i inovacionog sistema;
• da prikuplja i obrađuje stručnu literaturu, izdaje i objavljuje knjige, časopise i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na nauku, održiv razvoj, energetsku efikasnost, pronalazaštvo, preduzetništvo i zaštitu intelektualne svojine i životne sredine, u skladu sa zakonom;
• da analizira i predlaže stvaranje naučnog, inovativnog i obrazovnog ambijenta, modernih podsticajnih preduzetničkih i inovacionih propisa, organizacija, institucija i agencija spremnih i osposobljenih da naš naučni i pronalazački nivo približe evropskim dostignućima i tržištima kako bi doprinneli pristupanju EU.
• da podstiče i organizuje sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, konferencije, izložbe, promocije, kreativne radionice i druge oblike edukacije i osposobljavanja pronalazača, preduzetnika i menadžera, a pogotovo mladih talentovanih ljudi u oblasti nauke, inovacija,održivog razvoja, energetske efikasnosti, preduzetništva, umetnostii, sportas i ntelektualne svojine, te zaštite životne sredine i da razvija ljubav prema stvaralaštvu, pogotovo kod dece i omladine, te da jača odgovornost prema stvorenom i da podstiče razumevanje, tolerantnost i uvažavanje stvaraoca, te da podstiče i razvija naučnu kritiku;
• da doprinosi svojim ukupnim aktivnostima, predlozima, sugestijama i naučno-istraživačkim, edukativnim i pronalazačkim radom i delom stvaranju pravnog okvira i ukupnog ambijenta za razvoj društva zasnovanog na znanju i njegove prepoznatljivosti, implementacije i povezanosti sa subjektima u zemlji, EU i svetu;
• da se zalaže da se omogući svima koji se zanimaju za nauku i napredak ekonomije i društva i koji imaju nove ideje da ih mogu neometano predstaviti javnosti, validno proveriti, verifikovati, upotrebiti i realizovati na tržištu;da se zalaže da se po meri sadašnjih i nadolazećih potreba i resursa uspešno naučno i stvaralački deluje u uslovima tržišnog nadmetanja u skladu s potpunom integrisanošću u Evropsku Uniju Republike Srbije;
• da omogući zainteresovanim koji ispunjavaju uslove da se natječu za prijem i da budu primljeni u Evropsku akademiju nauka i inovacija, te da mogu da koriste znanja naših članova kao multidisciplinarnog tima spremnog da svoje znanje ponudi nacionalnom stvaralaštvu;
• da doprinosi stvaranja ambijenta za razvoj naučno-inovativnog rada na svim nivoima organizovanja i stvaralaštva, a posebno u obrazovnom sistemu kroz uvođenja elemenata inovativne kreativnosti u školske udžbenike i druge knjige;
• da se zalaže za povoljniju, bolju, savremeniju i svrsishodniju modernizaciju naučno-istraživačkog rada postojećeg pronalazačkog, stimulativnog, obrazovnog i verifikacionog sistema, te sistema vrednovanja i nagrađivanja pronalazača i inovatora u celini
• da kroz programe organizovanje i delovanje Kluba pronalazačkih umova, „ Edukativnog i Kreativnog kluba talenata“ i Kluba održivog razvoja i energetske efikasnosti, utiče na međusobna upoznavanja, druženja, osposobljavanja, edukovanja i razvoj kreativnog mišljenja naučnika, inovatora i drugih stručnjaka, s posebnim osvrtom na učenike i studenate, kojima će s punom podrškom Kluba u tehničkoj izvedbi korisnih ideja, omogućavati pripremu i realizaciju ideja, putem kreativnih radionica, sajmova i salona, novostvorenih rešenja i prototipova, prijava patenata i promocija preduzetništva i plasmana na tržištu.
• da se zalaže za razvoj temeljen na vlastitim resursima i obnovljivim energijama uz širenje uporabe komunikacijskih i informacijskih tehnologija te održive upotrebe privrednih resursa i društva temeljenog na intelektualnom kapitalu koje mora težiti ostvarenju zdrave ekonomije;
• da se bavi promocijom naučnih i inovativnih ostvarenja naših i drugih članova na domaćim i međunarodnim skupovima izložbama i salonima nauke i inovacija, nagrađivanjem naučnih i inovativnih dela i plasmanom nagrađenih inovacija i proizvoda;
• da svoje zadatke ostvaruje nestranački, mirnim, demokratskim poštenim, stručnim i efikasnim putem u cilju izgradnje naučno-istraživačke i inovativno-pronalazačke svesti u službi ukupnog poboljšanja kvalitete života i sredine.