STATUT

 

СТАТУТ

ЕВРОПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

На основу одредби чл. 22 ст. 4 Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09) и одредби чл.13 ст. 5 тач. 2 Статута удружења Европска академија наука, иновација и одрживог развоја, усвојеног на седници Скупштине Европске академије наука, иновација и одрживог развоја, дана 21.11.2013., регистровано у АПР, под бројем БУ 10739/2013, од 4.12.2013.године
Скупштина удружења Европска академија наука, иновација и одрживог развоја, ул. Краља Милана 60, Београд, матични бр.: 28128762, ПИБ: 108324116, на редовној седници одржаној дана 1. марта 2016. г. у Београду, усваја следећи измењени и допуњени:

СТАТУТ
ЕВРОПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

Члан 1.

ЕВРОПСКA АКАДЕМИЈA НАУКА (у даљем тексту: „Академија“), наставља с радом на неодређено време, а основана је као невладино и непрофитно удружење научника, уметника, проналазача, иноватора, привредника и спортиста који постижу изврсност у својим дисциплинама. Академија изучава, примењује и промовише европске стандарде, интегративне процесе и вредности у науци и друштву. Она представља јединствен скуп научних, иновативних и других креативних људи, њихових радова и дела објављених јавности. Академијa подстиче толерантност, родну, националну и верску равноправност, дијалог између појединачних истраживања и институција система у правцу стварања просперитетне будућности.

Мисија Академије

Мисија Академије је да употребом знања и иновација постане препознатљив субјект и повезница у земљи и Регији, те да допринесе смањењу економске и социјалне кризе и интегративним процесима у Европу. Односно савременим знањима, научним истраживањима, патентима, иновацијама, уметничким остварењима да ствара оригинална научна дела, производе и технологије, те да едукацијама и консалтингом доприноси популаризацији науке и развоју друштва заснованог на знању и конкурентности привреде уз примену и промовисање европских вредности, стандарда и изврсности у нашој науци и стваралаштву.

Визија Академије

Визија Акедемије је да постане водећи научно-истраживачки, иновативни и развојни субјект и елитни бренд у земљи и регији, који ће препознавати потребе и бити партнер науци, школству, проналазаштву, предузетништву и европским удружењима, институцијама и привреди, способан да пружа савремену стручну и научну мултидисциплинарну подршку својем чланству и корисницима услуга и пројеката.

Циљеви ради којих се оснива Академија

Члан 2.

Циљ оснивања Академије је остваривање европских вредности, стандарда и заједничких активности у науци, образовању, умнетности, иновативности, предузетништву и спорту, те заштити животне средине, чувања природних ресурса и рационалном поступању с отпадним материјалима. Поред тога, Академија има за циљ интернационализацију науке, образовања и стручног усавршавања, те унапређење и размену знања, стварање нових научних дела, размену искустава, информација и „заједничког гласа у јавности“.
Ради остваривања својих циљева Академија организује семинаре, симпозијуме, конференције и конгресе. Оснива одборе, комисије, радне и студијске групе, обавља издавачку делатност, организује изложбе и манифестације у сврху промоције науке, проналазаштва и конкретних остварења. Академија сарађује са удружењима, институцијама и организацијама са сличним циљевима и програмима у Србији, Регији, ЕУ и свету. Академија може да организује огранке ради остваривања циљева изван седишта Академије.

                                                               Циљеви Академије:
• Створити и постати водећи, препознатљив и сврсисходан субјект науке и изврсноти, едукација, консалтинга и бити водећи субјект промоције европских вредности у науци и стваралаштву и поуздан партнер институцијама, привреди и предузетништву;
• Доприносити применом знања, искуства и умећа изласку из економске кризе и успостављању одрживог развоја земље;
• Препознати, евидентирати, учланити, организовти и усмеравати научне и стваралачке потенцијале, остварења и укупне изврсности у привреду и друштво ради постизања његова развоја и благостања;
• Применом савремених знања и метода доприносити повећању интелектуалног капитала чланству, пословним партнерима и корисницима наших услуга-усмерених на профитабилност њихова пословања;
• Пружати стручну, научну и мултидисциплинарну помоћ ствараоцима оригиналних научних дела, поготово примењене науке, проналазаштва, иновација, уметничких дела и њихове имплементације корисницима,
• Промовисати науку и стваралаштво и подизати свест друштвене заједнице о важности подршке знању и искуству за развој младе генерације, привреде, културе и друштва у целини;
• Промовисање остварења нашег чланства, а поготово младих научника, иноватора, уметника, креатора и спортиста. Доприносити унапређењу конкурентности, техничким усавршавањем пословања, проналажењем алата управљања, а с временом, и законских прописа анализом и предлагањем измена које се тичу науке и проналазаштва и њихове позиције у привреди;
• Развијати конструктиван дијалог и међусобну толерантност, академску узвишеност и стваралачку изврсност, те унапређивати међусобне комуникације у имплементацији пројеката и искустава у управљању пројектима;

Задаци Академије:

Члан 3.

Основни задатак Академије је:
• да својим активностима допринесе изградњи друштва заснованог на знању, постизању изврсности и промовисању европских вредности и стандарда у науци, образовању,технологији и предузетништву, по принципу једнаке шансе;
• да препозна, окупи, огрганизује, едукује, верификује и унапреди научне, менаџерске и иновативне капацитете, те да њихова остварења пласира у друштво преко сарадње са привредом, коморама, агенцијама, државом, научно-истраживачким институцијама, факултетима, струковним школама, академијама наука, националном мрежом технолошких центара, инкубатора, појединаца и привредних и других субјеката науке и развоја у земљи, региону, ЕУ и свету;
• да пружа услуге едукације и да организује предавања, курсеве, семинаре, симпозијуме, конференције, изложбе, сајмове и друге научне и привредне скупове, који доприносе афирмацији науке, иновативног стваралаштва и промоцији интеграционих остварења у Европи и свету;
• да се залаже да се по мери садашњих и надолазећих потреба и ресурса успешно научно и стваралачки делује у условима тржишног надметања у складу с потпуном интегрисаношћу у Европску Унију Републике Србије;
• да покрене, региструје и издаје научни часопис и да се залаже за афирмацију и интернационализацију науке, без националних, етничких, верских и религијских ограничења или условљавања,
• да промовише и развија свест о потреби усмеравања нашег индивидуализма на поље научног, проналазачког и иновативног стваралаштва окренутог ка будућности;
• да успостави и обезбеди кадровску, научну, стручну, материјалну и организациону структуру способну да својим научним, истраживачким, искуственим, проналазачким, иновативним, креативним и образовним доприносом помаже развоју земље и регије, као иновативног друштва заснованог на знању, те имплементацији идеја, открића, патената и иновација у производњу и друштво;
• да у складу са законом и својим научним кредибилитетом и ауториутетом постане место акредитације и вредновања научних дела, валоризовања и лиценцирања проналазача као и домаћи и међународни консултант за иновативни развој и заштиту интелекталне својине, израду бизнис планова, те документације за апликације на домаће, ЕУ и друге фондове:
• да организује својеврсну ванинституционалну „школу“ за водеће кадрове у привреди, где би се пласирала знања успешних менаџера и привредника онима којима су таква знања и вештине потребне, те да кроз организорвање и извођење стручне праксе допринесе стручном усавршавању младих;
• да организује јаку маркетиншку функцију која ће се бавити популаризовањем науке, промоцијом научних дела, иновативних остварења наших и других чланова уз медијску подршку на домаћим и међународним изложбама иновација, награђивањем дела и тржишним пласманом награђених остварења, те уздизањем иновативних стваралаца на заслужену друштвену лествицу;
• да се залаже за модернизацију постојећег стања науке, проналазачког, стимулативног, образовног и верификационог система, те система вредновања и награђивања научно – истраживачких радника, проналазача и иноватора у целини, те за равноправну подршку, друштвеном, научном и приватном иновативном стваралаштву и развоју,
• да јача свест и одговорност према створеном и уважавању стваралаца, те да подстиче и развија научну критику;
• да пружи помоћ младим научницима, стручњацима и иноваторима, који желе да своје знање обогате у области академског образовања и стручног усавршавања,
• да истражује и нуди пројекте за заштиту животне средине; .
• да, уколико то финансијске могућности Академије дозвољавају, стипендира и награђује најбоље младе таленте;.
• да издаје књиге, научне часописе и друге стручне и иновативне публикације;
• да успоставља интернационалне везе својих чланова ради размене научних открића и искустава;
• да се повеже и понуди помоћ локалним заједницама да реализују заједничке образовне и развојне пројекте, поготово на ревитализацији села и примени нових агро-техничких мера и примене обновљивих извора енергија;
• да се залаже за „отворене иновације“ на подручју геотермије и биоенергије;
• да својим активностима и предавањима и сарадњом са школама и послодавцима подстиче и доприноси оспособљавању младих за иноватино стваралаштво и самозапошљавање, те да подстиче љубав према у предузетништву;
• да организује и реализује креативне радионице;
• да подстиче идејна и пројектна решења и доприноси мотивацији за покретање инкубационог процеса за технолошки иновативна старт-ап предузећа;
• да се залаже за изградњу Научно-иновационо-развојног центра „Никола Тесла“ у Београду, (идеја и заштићени пројекат П. Рајачића), као матице будућих и садашњих научних и развојних центара у Србији;
• да конкретним доприносом ствара позитивну и креативну енергију која доказује да употребом знања, можемо стварати више и боље, користећи властите ресурсе, умност и надареност нашег народа и да за то имамо потврду у традиционалној креативности и генијалности наших великана Тесле, Пупина, Миланковића, Патријарха Рајачића и других наших креативних људи који су дали велики допринос развоју технике, спорта и уметности, те нас уздигли међу водеће нације света:
• да кроз програме, организовање и деловање „Клуба иновативних умова“ и “Клуба младих талената“ утиче на међусобна упознавања, дружења, оспособљавања, едуковања и развој креативног мишљења проналазача и иноватора, с посебним освртом на ученике и студенте, којима ће с пуном подршком Клуба у техничкој изведби корисних идеја, омогућавати припрему и реализацију идеја, прототипова, пријаве патената и промоције, имплементације и примене у предузетништву и пласману на тржишту;
• да доприноси својим предлозима и сугестијама побољшању материјалног, финансијског, правног и другог положаја научника, иноватора-проналазача, ради повећања научног истраживања и стваралаштва уз ширење употребе комуникационих и информационих технологија, те одрживе употребе привредних ресурса и друштва утемељеног на интелектуалном капиталу које мора тежити остварењу здраве економије;
• да задатке остварује нестраначки, мирним, демократским, поштеним, стручним и ефикасним путем у циљу изградње иновативно-проналазачке свести у служби укупног побољшања квалитета живота и средине;.
• да интерес Академије увек буде изнад сваког приватног интереса појединца и политизације;

Назив и седиште Академије

Члан 4.

Назив Академије је: ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
Назив на енглеском језику је: EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES
Скраћени назив Академије је:ЕАН

Седиште Академије је: Београд, ул. Краља Милана бр. 60.
Академија своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Чланство у Академији
Члан 5.

Чласнство у Академији је сан сваког научника и ствараоца, јер се тим чином остварује велико признање, престижно, часно, почасно и статусно узвишење, тј. упис у књигу „бесмртника“. Академија има редовне, дописне или ванредне, почасне, те иностране и придружене чланове као и чланове Клуба иновативних умова и Клуба младих талената. Чланови могу бити појединачни, колективни и придружени. Право гласа имају сви редовни чланови, а остали делегирају по једног члана на сваких 5 уписаних чланова.

Члан 6.

Члан Академије може да постане физичко или правно лице, домаће и инострано које испуњава врло захтевне услове прописане Правилником о пријему чланова Академије, односно које има високе научне и друге резултате, патенте или иновативна остварења у примени, на основу којих је стекло значајан углед, и које прихвата циљеве Академије и Статут, и које поднесе пријаву-молбу за учлањење, односно за назив нашег академика Управном одбору Академије.

Редовни члан, треба да буде изузетна личност, професор универзитета или други доктор наука који се истакао у научно-истраживачком раду, угледан дипломата, значајан менаџер, предузетник и врхунски представник владиних и невладиних организација, као и велики и угледан проналазач, уметник или спортиста, чији резултати подразумевају значајну научно-оригиналну или примењену новост на основу које је стекао углед у земљи и иностранству, или да поседује примењив патент, или високо достигнуће које му је дало посебан уважен и профитабилан положај на тржишту и углед у земљи и иностранству.
Пријем редовних чланова, на основу молбе и биографије, те увида у резултате рада, врши Управни одбор на предлог Председника Академије усаглашеног с ментором. (Титула академика може да гласи и академик науке, академик-иновација, академик-уметности, академик-привреде или предузетништва, академик-спорта, ако се таква одлука приликом пријема донесе). О пријему се обавештава Скупштина на првој следећој седници. Скупштина у изнимном случају, ако утврди неправилности код пријема, не мора извршити верификацију и може поништити одлуку о пријему УО.

Почасни члан, треба да буде врло угледна, изузетна личност с великим ауторитетом и кредибилитетом у друштву, која се почасним чланом проглашава због посебних заслуга за Академију .Пријем почасних чланова врши Управни одбор на предлог Председника.

Дописни или ванредни члан, треба да буде уважени и доказани научник, уметник, привредник и спортиста који има значајне резултате, те због тога ужива поверење и углед, и који може да након годину дана аплицира за редовног члана. Ови чланови нису обавезни учествовати у редовном раду Академије. Њихов рад је добровољан у Академији. Пријем допиисних или ванредних чланова врши Председник Академије. Пријем може као и свима другима бити одбијен без навођења разлога.

Инострани члан, треба да буде угледан и светски или бар национално познат научник, или стваралац, чији су научни или иновативни резултати значајно допринели развоју или примени науке или стваралаштва у нашој земљи или свету уопште, те које је допринело јачању угледа наше Академије у његовој земљи или свету.
Прима се на предлог Председника, а бира га Управни одбор, а Скупштина на следећој седници верификује. Они се не убрајају у квориум;

Колективни чланови, у колективно чланство се могу примити удружења, институти, факултети, привредни и други субјекти који доприносе остваривању циљева и који прихватају Статут Академије, а имају посебне заслуге у научном, иновативном, предузетничком и привредном стваралаштву. Они стичу колективну повељу или диплому, која гласи на име фирме, а у Скупштини су заступани по свом члану кога сами делегирају.
Прима их Управни одбор на предлог Председника Академије или Извршног директора Академије.

Придружени члан, треба да буде појединац, организација, установа или привредно друштво које учествује добровољно у раду и пружању помоћи Академији без права гласа. Придружене чланове прима Председник Академије или Генерални секретар и о томе издаје докуменат.

Чланови клубова, су угледни проналазачи и таленти. Пријем у клубове врше председници клубова уз сагласност Председника или Генералног секретара Академије. Њихова права, рангирање и обавезе уређују се Правилником о раду клуба.

Дакле, Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина, УО, Председник Академије или Генерални секретар овисно о врсти пријема, и о томе без одлагања обавештавају подносиоца пријаве. До настанка Академије пријем су вршили оснивачи и он се као такав прихвата, те они имају право гласа на Скупштини и сва остала права редовних чланова.
Председник Академије има дискреционо право примити по два члана Академије годишње, из свих структура, али о том мора обавестити УО или Скупштину на првој седници и затражити верификацију члана.
Даном приступања, тј. избора, редовни члан добива Повељу о чланству и титулу академика-редовног члана Европске академије наука и чланску карту и ленту, а ланац са заштитним знаком, ако за њега уплати посебне трошкове, те има сва права и обавезе као и остали раније примљени чланови Академије. Предлог новог члана да се у његову част, приликом пријема у Академију, организује свечана промоција, могу извршити Председник, Генерални секретар или Председник Управног одбора, а промоција може бити и на Скупштини. У Матичној евиденцији, новопримљени члан се заводи у регистру по имену и презимену и датуму пријема, а на сајту Академије објављује се његово чланство и статус. Сви остали новопримљени чланови добивају статус члана Академије, а начин стицања статуса и титуле Академика се одређује одлуком Председника и потврдом Управног одбора. Инострани, дописни, почасни и представници колективних чланова добивају повељу, ленту и чланску карту. Придружени чланови добивају Диплому и чланску карту. Ова материја уређена је Правилником о пријему нових чланова.
Чланови Клубова и Центара бирају се и распоређују по Правилнику, који се доноси у року од 30 дана по доношењу и објави Статута.

Права, обавезе и одговорност чланова Академије

Члан 7.

Члан Академије је дужан да:
• активно и равноправно са другим члановима учествује и доприноси остваривању заједничких и личних циљева и статутарних одредби Академије;
• испуњава на време и одговорно преузете обавезе;
• се бави научним, или уметничким, или иновативним, или привредним, или спортским радом и да његови радови буду у функцији безбедног развоја човечанства, очувања здравља и околине;
• плаћа приступну и редовну чланарину, према одлуци УО или Скупштине, и уредно извршава своје друге финансијске обавезе;
• обавља послове које му повери Скупштина, УО, Председник Академије, Ген. секретар или Извршни директор, односно председник Одељења, Центра или Клуба – за чланове клуба.
• да чува тајност својих и туђих научних открића и иновативних остварења у оквиру прописа и Закона;
• да у име Академије наступа само онда када је за то овлашћен или задужен.
• у јавном раду и животу чува моралност, етику струке и да се залаже за очување личног угледа, угледа Академије, њеног руководства и реализације њених циљева и програма;
• да по престанку чланства и укидању добивене титуле изврши примопредају и да чува пословну тајну, те да пет година не може да оснива сличну академију.

Члан Академије има право да:
• на седницама Академије активно и равноправно учествује, одлучује на Скупштини и органима, те да користи ресурсе Академије;
• има право да бира и да буде биран у органе и тела Академије;
• пријављује своје радове и да захтева расправу и објављивање у часопису и зборнику под једнаким условима као и други чланови;
• се представља чланом Академије, а онај који носи титулу академика и са том титулом, те да саопштава резултате истраживања и својих открића Академији;
• захтева стручну оцену и верификацију свог дела од Академије;
• захтева подршку при промоцији и имплементацији свог проналаска или при некоректном односу других чланова или јавних сервиса, органа и људи,
• помаже иновативном остварењу својим колегама и члановима Клуба иновативних умова, младих, жена и мушкараца у оквиру својих специјалности;
• непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Академије;
• да буде предлаган за награде и признања Академије, комора, Града, Републике и других домаћих и међународних фактора;
• редовно учествује у раду одговарајућих органа и тела Академије, те да даје допринос општем добру, кроз пласман знања и иновативних открића у оквиру Академије и шире, те да редовно плаћа чланарину;
• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Академије.

Члан 8.

Право предлагања кандидата за пријем у Академију имају: председник Академије, Управни одбор, Генерални секретар, Почасни председник, оснивачи, као и одељења Академије, те институти, факултети, иновационо-развојни центри, удружења проналазача, коморе, привредне организације и други субјекти. Предлог мора бити образложен, а поступак пријема регулисан Правилником који доноси Скупштина Академије. Новопримљеном члану уручује се повеља или диплома о пријему, чији облик утврђује Управни одбор на предлог Председника Академије.

Члан 9.

Редовни члан који, неоправдано, дуже од шест месеци не извршава своје обавезе, не плаћа чланарину и не присуствује седницама, те исказује пасивност биће распоређен међу дописне чланове и биће му укинута титула академика – редовног члана. Уколико и даље након следећих шест месеци не показује интерес и не одазива се неоправдано на позиве Академије, биће му одузето право да се јавно представља у јавности као академик, односно члан Академије и биће брисан из евиденције, ако не добије дриугачију одлуку по дискреционом праву Председника, који може донети одлуку да му остаје титула под одређеним условима. Чланство у Академији престаје услед настанка више силе, неактивношћу, неплаћањем чланарине или неодговорношћу-искључењем или на лични захтев члана. Чланство на лични захтев може да престане ако је члан измирио све обавезе према Академији. Искључење из чланства Академије може да одреди и Управни одбор члану који се недолично понаша, и нечасно се влада, те нарушава углед академика, односно покушава групашки, некооперативно и рушилачки нарушавати јединство пласманом неистина и наметањем властитих интереса супротних интересима Академији. Према таквим члановима Управни одбор треба енергично реаговати својом дисциплинском мером (опомене или искључења) .Одлуку о престанку чланства редовног члана доноси Управни одбор, уз право жалбе Скупштини, а у случају личног захтева и смрти, Председник Академије или Управног одбора, а може и Генерални секретар у писменом облику или објавом на сајту Академије. Скупштина и Председник Академије могу донети одлуку да се о разлозима искључења обавести јавност путем јавних гласила и сајта Академије. Остали чланови Академије, ако не плаћају чланарину и не извршавају обавезе дуже од 6 месеци, биће опоменути, а уколико у накнадном року од 30 дана не измире обавезе биће искључен и брисани из евиденције, ако Генерални секретар не одлучи другачије.

Унутрашња организација Академије

Члан 10.

Академија је организована у следећа одељења:
– Одељење науке,
– Одељење иновација,
– Одељење уметности и спорта,
– Одељење привреде и предузетништва,
– Одељење маркетинга и издаваштва,
– Одељење међународне сарадње
– Одељење управе и људских ресурса,
– Едукативни Центар,
– Клуб иновативних умова,
– Клуб младих талената.
Академија ће своју унутрашњу организацију, задатке и одговорности као и број одељења, центара, клубова и оснивања одбора уредити према својим потребама и програму рада Правилником о унутрашњој организацији, који је дужна донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Органи Академије

Члан 11.

Органи Академије су Скупштина, Управни одбор, Председник Академије, Почасни председник, Генерални секретар и Надзорни одбор.

Скупштина Академије

Члан 12.

Скупштина Академије је највиши орган Академије, а чине је сви њени редовни и почасни чланови, док дописни или ванредни чланови, инострани чланови колективни чланови и чланови Клуба иновативних умова и Клуба младих талената, бирају из својих редова по једног представника у Скупштину с правом гласа, ако имају више од 5 чланова.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Скупштину сазива и њоме руководи Председник Скупштине, који је уједно и Председник Академије, а у случају његове спречености Заменик председника Академије, ако га је председник Скупштине писмено овластио. Председник може сазвати седницу и чешће ако за то има оправданих разлога.

Скупштина се сазива писаним позивом, поштом или електронским путем по одлуци Председника, и обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда најмање једном годишње. Скупштина се може одржати и путем електронских комуникација, мејлова, телефонским путем или путем Скајпа и Вибера, о чему одлуку доноси Председник Скупштине који је уједно и Председник Академије

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, а обавезно на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже Председнику Скупштине. Ванредна се скупштина мора сазвати у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Председника Скупштине бира Скупштина из својих редова чланства. Мандат Председника траје 5 годинa. Скупштина бира из редова чланства и Заменика председника Академије, Генералног секретара и Извршног директора који је уједно и главни менаџер Академије и бира се на мандат од 4 године с тим да сваке године предлаже програм свог рада и финансијске стабилности Академије. Ако Скупштина не прихвати програм рада то се сматра да захтева разрешење Извршног директора.

Скупштина бира Управни и Надзорни одбор Академије. Председника Скупштине замењује у случају његове спречености Заменик председника, или лице које Председник својим решењем одреди.

Скупштина обавља следеће задатке:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Академије;
4) бира Председника и четири Потпредседника и Генералног секретара Скупштине,
5) бира и разрешава чланове Скупштине, Управног и Надзорног одбора;
6) бира и разрешава лице овлашћено за заступање Академије.
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора и Председника и Заменика Председника Академије;
8) разматра и усваја финансијски план и извештај,;
9) одлучује о статусним променама и престанку рада Академије;
10) додељује признања, титуле и награде иноваторима;
11) одлучује о плану рада Клуба иновативних умова и Клуба младих талената,те надзире њихов рад;
12) одлучује о удруживању Академије у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако се за одлуку изјасни натполовична већина контактираних или натполовична већина присутних.

Скупштина одлучује јавним гласањем, телефонским или путем електронских комуникација, већином гласова присутних чланова или натполовичном већином анкетираних путем телефона или електронских комуникација.

Скупштина може да одлучи да по појединим питањима гласа и тајно и да искључи јавност.

За одлуку о изменама и допунама Статута и престанку рада Академије неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова или анкетираних чланова путем електронских комуникација или телефонским путем.

Управни одбор Академије

Члан 13.

Управни одбор је управни орган Академије, који се стара о доношењу и спровођењу циљева, задатака, одлука Скупштине, програма рада Академије и властитог програма рада и финансијске безбедности Академије и других задатака који су утврђени овим Статутом и програмом.

Управни одбор има 5 чланова, које на предлог Председника Академије, бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора, заменика председника и три секретара одељења који за свој рад одговарају председнику Управног одбора, Скупштини и Председнику Академије из њихових надлежности.

Управни одбор има задатке да:
1) руководи радом Академије између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Академије;
2) предлаже и доноси план рада и финансирања, организује редовно обављање делатности Академије;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке и обезбеђује средства у координацији с другим субјектима, расправља и усваја Годишњи извештај и прослеђује га Скупштини;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Академије и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Академије за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима, уговорима, споразумима и протоколима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Академије и одговара за законитост пословања Академије и својих чланова и усваја Завршни рачун,
8) доноси одлуку о висини чланарине и приступне чланарине.
9) одређује висину зараде запосленима у Академији и новчане награде које додељује Академија.
10) бира и разрешава лице овлашћено за заступање Академије, уколико Скупштина није у могућности да донесе одлуку о избору или разрешењу лица овлашћеног за заступање.
11) Доноси одлуке о пријему у чланство, дисциплинским мерама и искључењу из чланства.
12) доноси Правилник о награђивању проналазака, проналазача и других заслужних научника и стваралаца, органа, фирми, институција и појединаца, као и све остале правилнике који детаљније уређују области регулисане одредбама овог Статута;
13) доноси одлуку о додели ордена и проглашењу Јунаком науке или проналазаштва, Витезом проналазаштва, Елитним проналазачем и сл.

Управни одбор, свој рад уређује Правилником, а пуноважно одлучује ако је присутно надполовична већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Седница се може сазвати и електронским и телефонским путем, али се дневни ред мора писмом или електронском поштом доставити члановима, а гласање потврдити писмом, електронском поштом (Е-маилом или СМС поруком са свог телефонског броја);

О начину сазивања седнице УО одлучује председник УО, а донешене одлуке УО формира у писаном облику и прилаже у регистратор.
Управни одбор је овлаштен да Правилником одреди начин формирања и избора одбора, редакцијског одбора за часопис и издаваштво и помоћних тела за оцене проналазака и пројеката и сл., те комисија за избор нових чланова, за награде и признања итд.,

Председник УО је за свој рад одговоран Председнику Академије и Скупштини. Уколико УО не извршава задатке, не доноси План рада и финансијски план Академије, Председник Академије је дужан исти упозорити, а ако се план и по упозорењу и одлуке не извршавају дужан је предложити смену Председника, појединих чланова или читавог УО. Управни одбор је овлашћен да једног члана сам својом одлуком кооптира и замени неактивног на предлог Председника Академије. Уколико Управни одбор не би и даље извршавао своје обавезе Председник је дужан Скупштини предложити нови сазив УО.

Председник, почасни предсеник и заменик председника Академије и потпредседници

Члан 14.

Председник Академије се бира из редова редовних чланова Академије на предлог једног од оснивача Академије. Гласање може бити јавно и тајно. Уколико се не изабере председник, предложен од стране једног од оснивача, Скупштина ће већином гласова утврдити новог кандидата за председника.

Председник Академије представља Академију, пред чланством и јавности у складу са овим Статутом. Стара се о извршавању одлука Скупштине, овлашћени је финансијски налогодавац, промовише чланове, потписјује повеље или дипломе о пријему, додељује признања, награде, дипломе, ордење, пехаре, медаље и сл.

Учествује на скуповима, конференцијама и другим облицима где се захтева његово присуство.

Овлашћени је потписник Академије и текућег рачуна самостално.

Извршава и друге послове у складу са Статутом и Законом.

Председник Академије је уједно и морална вертикала Академије, човек са највећим кредибилитетом, угледом и заслугама за Академију.

У случају нерешеног гласања на Скупштини, он има право резервног додатног гласа, како би допринео доношењу одлуке. О његовом предлогу се обавезно гласа и заузима став.

Председник у изнимним случајевима може да решава и питања из надлежности Скупштине и Управног одбора, уз обавезу да о томе обавести ове органе на првој следећој седници.

Председник има право покренути поступак опозива Заменика председника, својих помоћника, Генералног секретара и Извршног директора Академије, те председника и чланова Управног и Надзорног одбора и чланова. О његовом предлогу се обавезно води расправа и одлучује.
Мандат Председника траје 5 година с могућношћу поновног избора.

Почасни председник Академије, је личност са великим кредибилитетом и заслугама за Академију и угледом у чланству и друштву. Та почаст може да припадне оснивачу или посебно заслужном члану Академије на заједнички предлог оснивача Академије или Генералног секретара. Он је уједно и представник оснивача, тј. оних чланова који су присуствовали оснивачкој скупштини и тако основали ово удружење. Преко њега оснивачи остварују своје програмске циљеве и упозоравају на одлуке супротне Статуту. Он има почасне функције у презентовању Академије, учествује у пријему чланова и има право вета на одлуке Управног одбора и Скупштине и право да захтева поновну расправу и доношење одлука. Почасни председник је укључен у протоколарне послове Академије, промоцију и проглашење чланова, а овлаштени је потписник повеља, награда и одликовања, ако је Председник одсутан. Он има саветодавну улогу и обавља и друге послове које му повери Председник Академије. Има право да учествује у раду свих органа.
За свој рад одговоран је Председнику Академије и Скупштини.

Мандат почасног председника Академије је неограничен, а може се разрешити уколико направи грешке због којих би био опозван, као и сваки други члан.

Заменик Председника Академије, се бира на предлог Председника и обавља послове у делу који се односи на располагање средствима Академије, дакле задужен је да обезбеђује финансијску стабилност, заједно с Извршним директором, и да изврши наплату чланарине од чланова Академије по налогу Генералног секретара, у складу са овим Статутом и Законом, те је овлашћен и за наплату осталих прихода Академије у складу са овим Статутом и Законом.

Заменик председника извршава и друге обавезе које му повери или га овласти Председник Академије, коме за свој рад и одговара у оквиру Закона.
Мандат Заменика председника траје 4 године.

Потпредседнике Академије именује Председник Академије да му помажу у обављању његових послова по појединим секторима и одељењима и за свој рад одговарају Председнику.
Потпредседник у извршењу својих задатака издаје упутства, доноси решења и издаје налоге у договору с Председником Академије и Генералним секретаром.
Потпредседници могу бити и председници одељења Академије. Тада одговарају и УО.

Мандат потпредседника траје 2 године с могућности поновног постављања.

Генерални секретар

Члан 15.

Генерални секретар је овлаштени заступник Академије (инокосни орган) и представља је пред свим државним и другим органима.

Генералног секретара бира Скупштина на предлог Председника на мандат од 4 године.. Овлаштени је налогодавац, рачунополагач и потписник Академије, чувар штамбиља и одговорни руководилац администрације. Потписник је Годишњег финансијског извештаја. Припрема предлоге и одлуке Скупштине и остварује везу са чланством и Управним одбором-чије одлуке проводи, води текуће послове и помаже Председнику у његовом раду.
Генерални секретар организује администрацију, координаира рад, издаје налоге, прима и отпушта раднике, води регистар чланова, уређује сајт и обавља друге послове које му повери Председник Академије.

Генерални секретар заједно с Председником представља Академију у оквиру добијених овлашћења и конкретних задатака. За свој рад одговара Председнику и Скупштини Академије.
Извршни директор Академије

Извршни директор Академије је главни менаџер и Академије, који извршава одлуке УО и налоге Председника Академије. Обавља све послове око прибављања средстава за рад и функционисање Академије у договору са Замеником председника Академије, Генералним секретаром, Председником УО, и Председником Академије. Именује га и смењује Управни одбор на предлог Председника Академије. Мандат Извршног директора траје 4 године.

Извршни директор Академије се бави пословним активностима Академије, организацијом изложби, презентација, односима са медијима и државним органима, уз упутства и овлашћење Председника Академије и уз његово одобрење и координацију може бити гласноговорник Академије.

Извршни директор Академије је директно одговоран Управном одбору и Председнику Академије. Извршни директор би у будућности требао да буде запослено лице.

Извршни директор Академије је овлашћен да закључује уговоре и договара продају патената, производа и услуга појединих проналазача и иноватора. Све послове које уради или треба да закључи Извршни директор Академије је дужан да договори с Председником Академије, а за неке веће послове потребно је да добије одлуку УО.

Одељења

Члан 16.

Одељења Академије се образују за једну или више научних, иновационих, уметничких или других дисциплина у складу са Статутом и Правилником о раду одељења.

Одељења чине редовни, почасни и представници колективних, а по потреби и дописни или ванредни чланови.
Чланови клубова формирају засебне клубове или одељења.

Члан одељења може учествовати у раду више одељења.

Одељењем руководи Председник одељења који се бира из редова чланова одељења, на период од 2 године и он по својој функцији може да буде и члан Управног одбора Академије и помоћник Председника.

Одељење на седницама доноси планове рада, разматра питања из области и делокруга рада одељења, што се утврђује Правилником о раду одељења и клуба.

Оделења могу формирати и Одборе као повремена тела.

Заступање Академије

Члан 17.

Генерални секретар заступа Академију и овлаштени је потписник и рачунополагач. У договору с Председником Академије сазива Скупштину и предлаже одлуке, а у одсутности Председника може да преседава седницама Академије и Скупштине.

Генерални секретар може овластити Председника или друго лице, односно председника Управног одбора Академије, да га замењује и о томе доноси посебну одлуку.

Заступник Академије дужан је да се у свом раду придржава овлашћења одређеним Законом, Статутом и другим одлукама надлежног органа Академије.

Надзорни одбор

Члан 18.

Надзорни одбор Академије контролише финансијско пословање Академије и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор или Скупштину Академије.

Надзорни одбор Академије има три члана које бира Скупштина Академије. Мандат чланова Надзорног одбора Академије траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор Академије подноси извештај на свакој седници Скупштине Академије.

Остваривање јавности рада Академије

Члан 19.

Рад Академије је јаван.

Председник Академије и Управни одбор Академије се старају о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Академије, непосредно или путем интерних публикација, интернет сајта, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Академије подносе се члановима Академије на седници Скупштине Академије.

Члан 20.

Ради остварења својих циљева Академија успоставља контакте и сарађује са коморама, институцијама, универзитетима, школама, развојним центрима, академијама и другим удружењима и организацијама и институцијама у земљи и иностранству.
Академија може приступити у савез са осталим сродним и интересним удружењима и међународним организацијама, институцијама, удружењима за иновативни развој, о чему одлуку доноси Скупштина Академије.

Начин стицања средстава за остваривање циљева Академије, располагање средствима и начин стицања и коришћења имовине Академије уређује се планом рада и правилницима.

Финансирање Академије

Члан 21.

Академија прибавља средства (имовину) од чланарине, приступне чланарине, приходима од манифестација, изложби, семинара и других подухвата Академије, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), учешћа у пројектима, субвенцијама међународних организација, државних органа и институција, финансијских субвенција привредних субјеката и приватних лица, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и привредне делатности за коју се региструје.

Академија може прибављати средстава и од котизације за семинаре, конференције, изложбе и других облика презентовања и образовања из области науке, иновативне активности, као и продајом иновативних производа, публикација, прототипова насталих у поступку иновативних радионица или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Привредна делатност Академије којом се стиче добит

Члан 22.

Академија може обављати и привредну и другу делатност којом се стиче добит у складу са Законом којим се уређује класификација делатности, у складу са статутарним циљевима и да је предвиђена Статутом и да је у оквиру потреба и циљева удружења.
Академија може обављати следеће делатности: Шифра 85.59 Остало образовање i. Издавање књига, Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, Трговина на мало посредством поште или интернета, Издавање часописа и периодичних издања, Остала издавачка делатност, Делатност комуникација и односа с јавношћу, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама, Истраживање тржишта и испитивање јавног мњењја, Остале стручне, научне и техничке делатности,

Привредна делатност може се обављати након уписа у регистар у АПР. Добит остварена обављањем привредних делатности може се користити искључиво ради остваривања циљева Академије, укључујући и трошкове редовног рада Академије и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката
Имовина Академије не може се делити њеним члановима, оснивачима, члановима органа Академије, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима. Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу забране расподеле добити Академије.Ове одредбе не односе се на давање примерених награда и накнада, оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Академије (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Одговорност Академије за обавезе и штету

Члан 23.

Академија одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Чланови органа Академије одговарају солидарно за штету коју су својим деловањем проузроковали Академији, ако су ту одлуку донели грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим оног члана Академије који је своје мишљење издвојио у записнику у поступку доношења одлуке.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Управног одбора Академије, којом одлуком се може одредити посебни заступник Академије за поступак за накнаду штете.

Одредбе овог члана примењују се и на заступника Академије у поступку надокнаде штете.

Чланови Академије и органа Академије могу лично одговарати за обавезе Академије, ако поступају са имовином Академије као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Академију као форму за незаконите или преварне сврхе.

Престанак рада Академије

Члан 24.

Академија престаје са радом одлуком Скупштине Академије, када престану услови за остваривање циљева Академије, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Поступање са имовином Академије у случају престанка Академије

Члан 25.

У случају престанка рада Академије, имовина Академије пренеће се на удружење НМЦ “Патријарх Јосиф Рајачић“ из Сремских Карловаца, које је основано ради остваривања сличних циљева, а у случају да горе означено удружење не прихвати ту имовину, Скупштина Академије ће одлуком о престанку одредити коме се имовина Академије преноси у складу са законом.

Изглед и садржина печата Академије

Члан 26.

Академија има печат округлог облика промера 3,5 цм, на којем је у обрубном делу исписано: ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, Београд, а у средини заштитни знак Академије, који представља круг са звездицама и бојом ЕУ, књигом и праскозорјем од сунца.

Академија има свој амблем, знак, заставу и химну. Застава је боје ЕУ са амблемом у средини и називом Академије на српском и енглеском језику.

Члан 27.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима, а тумачење појединих чланова вришиће Председник Академије и Скупштина Академије.

Члан 28.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења, а примењиваће се од дана уписа, односно, регистрације истог у одговарајућем регистру удружења Републике Србије.

Председник Скупштине и Академије:
Мр. Сњежана Рајачић Максимовић


ORGANIZACIJA ЕВРОПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

ЕАН, је организована, према члану 10. Статута,  у следећа одељења:

– Одељење наука.

– Одељење иновација,

– Одељење уметности и спорта,

– Одељење привреде и предузетништва,

– Одељење маркетинга и издаваштва,

– Одељење међународне сарадње,

– Одељење управе и људских ресурса,

– Едукативни Центар,

Клубови:
– Клуб иновативних умова,
– Клуб младих талената.

Академија  своју унутрашњу организацију уређује Правилником о унутрашњој организацији. у складу са Статутом. У случају потребе Скупштина је овлаштена Статутом да оснива и друга одељења и Клубове, према потребама своје организације и Годишњим плановима рада.

Органи Академије:

Према члану  11. Статута органи академије су:

1. Скупштина,

2. Управни одбор,

3. Председник Академије,

4.  Генерални секретар,

5.  Надзорни одбор.

Делокруг рада ових органа дефинише се правилницима и пословницима о раду.